การประชุมนวัตกรรมอาคาร 2560 การประชุมครั้งสำคัญ

การประชุมหรือสัมมนาเฉพาะด้านนั้น ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาชีพนั้นให้ก้าวหน้ามากขึ้น เพราะการประชุมเหล่านี้จะเป็นการระดมสมองผู้มีความรู้ทางด้านนั้นมาร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดหรือแชร์ความรู้ความคิด ที่แต่ละคนได้เจอหรือตกผลึกมาในรอบปี หากเราเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องของอาคารแล้วล่ะก็ การประชุนวัตกรรมอาคาร 2560 เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามให้ดี

รายละเอียดเบื้องต้นการประชุมครั้งนี้

การประชุมนวัตกรรมอาคารประจำปี 2560 นี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน จัดขึ้นวันที่ 20-21 มิถุนายน ณ อาคารสิรินธร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนหลายรายเลยทีเดียว

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

การจัดงานประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าภาพร่วมตามรายชื่อองค์กรต่อไปนี้ หนึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นต้น การที่หน่วยงานมาร่วมเยอะขนาดนี้ นั่นทำให้การถก การแสดงความคิดเห็น หลากหลายยิ่งทำให้ความคิดต่อยอดออกไปมากขึ้น

กิจกรรมทางด้านวิชาการ

การประชุมนวัตกรรมอาคาร 2560 นี้ เป็นการชุมนุมทางวิชาการอย่างหนึ่ง มีกิจกรรมทางวิชาการดังนี้ หนึ่งการบรรยายพิเศษทางวิชาการจากผู้ที่มีความรู้และคลุกคลีในวงการมานาน สองการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย เป็นการนำเสนอผลงานที่เกิดจากกความคิด ค้นคว้า วิจัยของนักวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้อง สามการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เป็นการนำเสนอแนวคิด หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สี่การจัดนิทรรศการผลงานวิจัย นำเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจที่ผ่านการคัดเลือกมา

หัวข้อในการประชุม

การประชุมวิชาการครั้งสำคัญครั้งนี้ หัวข้อที่กำหนดขึ้นมามักจะเป็นทิศทางด้านอาคารในอนาคต งานครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อการประชุมไว้ 5 หัวข้อด้วยกันคือ

1.เทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างอาคาร

2.สถาปัตยกรรมการออกแบบ

3.วิศวกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง

4.นวัตกรรมงานระบบ เทคโนโลยีประกอบอาคาร

5.การจัดการอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บทบรรยายพิเศษ

อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่า งานวิชาการอย่างนี้ เราจะได้พบปะผู้มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาบรรยายพร้อมแบบแนวโน้มทิศทางของเรื่องอาคารในปีต่อไป คราวนี้มีการบรรยายอยู่สองหัวข้อที่อยากให้ติดตามกัน

1.บรรยายพิเศษ โดย คุณธีรชัย มโนมัยพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แมพอาร์คิเทค จำกัดในหัวข้อ แนวคิดการออกแบบที่ยั่งยืน

2.เป็นเรื่อง โครงสร้างเหล็ก อาคารเพื่อความยั่งยืนยุคประเทศไทย 4.0 โดย รองศาสตราจารย์เอกนก ศิริพานิชกร ประธานสาสาขาวิศวกรรมโยธา