การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความหมายอย่างไร

Workshop-pic

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษมีคำเรียกสั้นๆ ว่า ‘Workshop’ จัดเป็นการประชุมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากใน บริษัทเอกชนทั้งเล็กและใหญ่, ธุรกิจ, อุตสาหกรรม ตลอดจนองค์กรต่างๆ โดยความพิเศษของการประชุมในรูปแบบนี้จำต้องมีการฝึกปฏิบัติซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมเป็นขั้นตอนดำเนินงานที่สำคัญ นอกจากนี้การประชุมในรูปแบบนี้ ตามปกติแล้วจะมีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่มากนัก เพราะจะต้องมีขั้นตอนลองทำอย่างทั่วถึง และมักจะต้องมีจำนวนเพียงพอต่ออุปกรณ์ หรือ เครื่องอำนวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เพราะหัวใจหลักในการจัดประชุมประเภทนี้ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นฝึกปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนสำคัญมาก

Workshop-photo

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ต้องลงมือทำ

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ สมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมศึกษาอย่างตั้งใจ พร้อมรับฟังคำบรรยาย รวมทั้งลงมือ ศึกษาค้นคว้า, ทำความเข้าใจ รวมทั้งฝึกปฏิบัติ โดยมีจุดประสงค์ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ในขั้นตอนปฏิบัติงานเฉพาะทาง ตามหัวข้อของประชุมปฏิบัติการในครั้งนั้นๆ สำหรับแนวทางอันน่าสนใจของการประชุมในรูปแบบนี้ ก็คือ ศึกษาเรียนรู้เนื้อหา พร้อมฝึกปฏิบัติจริง เมื่อฝึกแล้วต้องนำไปปฏิบัติงานได้จริง ยกตัวอย่าง เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แบบวัดความพึงพอใจของผู้บริหาร, วิธีซ่อมบำรุงเกียร์แบบใหม่, วิธีจัดหมวดหมู่เอกสารในสำนักงาน เป็นต้น

เพราะฉะนั้นการประชุมในประเภทนี้ จึงจำเป็นต้องมีเอกสาร รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาประกอบขั้นตอนศึกษาและฝึกปฏิบัติ โดยต้องเตรียมให้พร้อมก่อนวันจริง สำหรับหัวใจของการประชุมดังกล่าวนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาด้วยภาคปฏิบัติ เน้นปฏิบัติมากกว่าบรรยายหรืออภิปราย และส่วนใหญ่มักจะมีความเกี่ยวพันธ์กับวิชาชีพ

ลักษณะเฉพาะของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่

  • มีหมายกำหนดเรื่องของการประชุมอย่างชัดเจน และต้องมีกำหนดการในการประชุมรวมทั้งขั้นตอนฝึกหัด เตรียมไว้ล่วงหน้า
  • มีจุดมุ่งหมายสำคัญ ในการเพิ่มพูนทักษะ – ความรู้ ของบุคคลในองค์กร ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มพูนโดยตรงของบุคลากร
  • ตระเตรียมวัสดุอุปกรณ์, สถานที่, เอกสาร รวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อนำมาใช้ในการฝึกปฏิบัติโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังต้องมีการฝึกเป็นกิจกรรมในเรื่องที่จัดประชุม ซึ่งจัดเป็นจุดหมายสำคัญของการประชุมเพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในระดับสูง สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริงได้เป็นอย่างดี

สำหรับการประชุมในลักษณะนี้ ตามปกติแล้ว จะต้องมีทั้งขั้นตอนให้ความรู้ ซึ่งได้วางแผนเตรียมการไว้เป็นการล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้ว อีกทั้งยังต้องมีการฝึกปฏิบัติควบคู่กันไปในทีล่ะจุด หากแต่จุดเน้นที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องตระหนัก คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลจริง รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างถ่อองแท้ในทุกจุด