นวัตกรรมสร้างชาติ คืออะไร

ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ขึ้นมาเป็นปัจจัยสำคัญซึ่งช่วยในการขับเคลื่อนรวมทั้งพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคตสืบต่อไป เพราะฉะนั้นจึงทำให้การคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเหนือกว่าในอดีตเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการยกระดับไปยังสังคมที่ดีกว่า พร้อมคุณภาพชีวิตดีกว่า ให้มีความเท่าทันกับความเป็นไปของโลก ในขณะเดียวกันนวัตกรรมสร้างชาติ ก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไปพร้อมๆ กัน

ในอดีตประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการเพิ่มปัจจัยนำเข้า

ด้วยการย้ายแรงงานจากเกษตรมาสู่อุตสาหกรรมเมือง นอกจากนี้ยังมีการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศอีกด้วย โดยในปัจจุบันนี้ ได้มีการยกระดับไปอีกขั้นด้วยการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย ประหยัดเวลา ประหยัดแรง เข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น หากแต่ในอดีตเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่ประเทศไทย นำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้เป็นหลัก การสร้างชาติด้วยการยกระดับนวัตกรรม จะนำไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

หากแต่ความจริงแล้วความสามารถของคนไทยก็ไม่ได้น้อยหน้า

จากสถานภาพนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงจากการเก็บข้อมูลของ World Economic Forum ระบุว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 32 จากจำนวน 137 ประเทศ เมื่อพิจารณาอันดับทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแล้ว จึงพบว่าความพร้อมทางเทคโนโลยีของประเทศไทย อยู่ในอันดับ 61 ของโลก และทางด้านด้านนวัตกรรม อยู่อันดับ 50 ของโลก

เพราะฉะนั้นแล้วการพัฒนาทางด้านนวัตกรรม จึงเป็นเรื่องมีความสำคัญมาก ซึ่งควรมีการจัดระบบอย่างมีเป้าหมาย ตามหลักยุทธศาสตร์เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมอย่างจริงจัง โดยต้องเริ่มจากการขยายขอบเขตทางด้านการส่งเสริมนวัตกรรมในหลากหลายมิติ ซึ่งสามารถแบ่งนวัตกรรมออก 3 ระดับ ได้แก่…

การปรับปรุงด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ซึ่งเป็นการยกระดับของเดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลิตภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ถึงแม้ว่าในประเทศจะมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมพร้อมพัฒนาศักยภาพในด้านนี้ หากแต่บางครั้งก็ไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร

การส่งเสริมนวัตกรรมควรมีมุมมองที่กว้างขึ้น – นอกจากนี้จากการมุ่งเน้นไปในเรื่องของวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ก็อาจไม่เพียงพออีกต่อไป โดยจะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางสังคมด้วย พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมประเภทอื่นเข้ามาเสริม ก่อเกิดเป็นพลังที่แข็งแกร่งควบคู่ไปด้วยกัน

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศไทย – จะต้องมีรางวัลสำหรับนวัตกรรมประเภทอื่นเข้ามาเสริมด้วย เช่น นวัตกรรมทางด้านการตลาด แนวทางในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เป็นต้น รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านนวัตกรรม ด้วยการนำศาสตร์อื่นๆ เข้ามาผสมผสาน ยกตัวอย่างเช่น การบริหารจัดการพร้อมทั้งส่งเสริมแหล่งที่มาทางด้านอื่นๆ ของนวัตกรรม เช่น การออกแบบ , ความคิดสร้างสรรค์ ต่างๆ การคุ้มครองทรัพย์สินทางด้านปัญญา ตลอดจนนวัตกรรมทางด้านความคิด รวมทั้งแผนธุรกิจต่างๆ

สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักเอาไว้ให้คงมั่น คือ ประเทศไทยของเรายังต้องแข่งขันกับนานาชาติตลอดเวลา ซึ่งสนามประลองนี้นับวันๆ ก็ยิ่งจะมีความเข้มข้นและเข็มแข็งขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยกระดับขีดความสามารถ ก็คือ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีซอฟท์แวร์

โดยมีคนไทยหลายมาก ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟท์แวร์ ที่มีโดดเด่น สามารถใช้งานได้จริง มีประโยชน์สูง ให้เกิดความสามารถที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก นอกจากนี้ชื่อเสียงของประเทศไทยทางด้านเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ ก็แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตามานักต่อนักแล้ว ด้วยการคว้าเหรียญทองกลับบ้านในรายการแข่งขันต่างๆ ไม่รู้กี่ชนิดกี่ประเภท ทั้งในระดับนักศึกษา , องค์กร รวมทั้งผลงานการวิจัยระดับประเทศ ซึ่งสิ่งเล่านี้เป็นเครื่องยืนยันและเป็นเครื่องการันตีให้เห็นถึงความสามารถของคนไทยที่ไม่แพ้ใครในโลก อีกทั้งเทคโนโลยีของคนไทยก็ได้รับการยอมรับในระดับสากล หากแต่ความน่าเสียดายอย่างที่สุด คือ ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอเท่านั้น