วาระการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

National-Demographic

หัวข้อในการประชุมวิชาการถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหัวข้อนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง รวมถึงมีผลต่อภาพรวมของศาสตร์นั้น หรือ สภาพสังคมในขณะนั้นด้วย บางหัวข้ออาจจะไม่เคยได้ยินแต่บอกเลยว่าสำคัญมาก

National-Demographic-Conference

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์

หัวข้อการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสภาพสังคมของเราอย่างมากก็คือ การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ เรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางสังคมโดยตรงเนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชากร มีการประชุมเชิงวิชาการกันถึงองค์ความรู้ใหม่ หรือ สถานการณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับประชากรในตอนนี้และแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อหาทางออกแก้ไขปัญหาร่วมกัน หรือ พัฒนาคุณภาพประชากรโดยรวม

รายละเอียดในการจัด

การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ก็คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นที่โรงแรมตะวันนา สุรวงค์ ร่วมกับสมาคมนักประชากรไทย รายละเอียดการประชุมตอนเช้าจะเป็นการปาฐกถาของนักวิชาการทางด้านประชากรศาสตร์ ในหัวข้อสังคมวิทยา นอกจากนั้นช่วงเช้ามีไฮไลท์เด็ดอีกอย่างก็คือ อ.ศัลยา สุขะนิวัตติ์ นักสังคมวิทยาและนักประชากรศาสตร์อีกบทบาทหนึ่งเป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ด้วย มาเสวนาวิชาการด้วยภายใต้หัวข้อมองคุณภาพชีวิตประชากรไทยจากปัจจุบันสู่อนาคต อาจารย์ท่านนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่เข้าใจโครงสร้าง บริบท สังคมไทยได้เป็นอย่างดี แง่มุมแนวคิดของท่านสะท้อนภาพสังคมไทยได้อย่างตรงมากเลยทีเดียวตั้งแต่อดีต พร้อมทั้งทำนายอนาคตระยะใกล้ไว้อย่างน่าสนใจจริงๆ นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการชื่อดังด้านดังกล่าวอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย เลขานุการและคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม และท่านอื่นเข้าร่วมอีกมากมาย

ส่วนตอนบ่ายเป็นการนำเสนองานทางวิชาการจำนวนกว่า 30 ผลงานทีเดียว โดยงานนำเสนอจะเกี่ยวข้องกับสังคมวิทยา และประชากรศาสตร์ ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพ, ประชากรต่างวัย, การพัฒนาประชากร, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, การโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร, การเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประชากร, วัยเจริญพันธ์ อนามัยวัยเจริญพันธ์, การเจ็บป่วย,การตาย, สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยี, สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเรื่องหลังนี่สำคัญเลยเพราะสังคมไทยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่นานนี้แล้ว การได้นักวิชาการทางด้านสังคมวิทยา ประชาการศาสตร์มาให้ความรู้ พร้อมหาทางรับมือไว้ก่อน ย่อมเป็นเรื่องดี

การตอบรับงาน

ถือว่าเป็นงานที่ได้รับเสียงตอบรับดีทีเดียวสำหรับงานเสวนาดังกล่าว เพราะว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมฟังมากถึง 100 คน จำนวนนี้เป็นทั้งนักวิชาการในสาขาสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ นิสิต นักศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีจากการให้ความสนใจตื่นตัวเรื่องปัญหาประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา การจัดงานครั้งต่อไปคงจะได้รับการร่วมมือ ตอบรับจากทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี