National-Demographic

วาระการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

หัวข้อในการประชุมวิชาการถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหัวข้อนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง รวมถึงมีผลต่อภาพรวมของศาสตร์นั้น หรือ สภาพสังคมในขณะนั้นด้วย บางหัวข้ออาจจะไม่เคยได้ยินแต่บอกเลยว่าสำคัญมาก Continue reading วาระการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

professional-meeting-pic

การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ หมายถึงอะไร

การประชุมทางวิชาการ มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า ‘การประชุมเอกสารัตถ์’ โดยเป็นการประชุมที่มีจุดประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นมา สำหรับนักวิจัยทั้งหลาย เพื่อตั้งเป็นเวทีทั้งนำเสนอรวมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ สำหรับการประชุมนี้ก็เป็นอีกช่องทาง ซึ่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากใช้ในการแลก – เปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เป็นวิธีที่ใช้สื่อสารในวงกว้างให้รับรู้โดยทั่วกัน Continue reading การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ หมายถึงอะไร

To-be-effective

จัดการประชุมอย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

การจัดการประชุมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำงาน หรือการประกอบธุรกิจ ซึ่งมันเป็นกิจกรรมสำหรับการปรึกษาหารือกันในที่ทำงานเพื่อไม่ให้เกิดข้อเบาะแว้งในการทำงาน การประชุมนั้นจะทำให้แต่ละส่วนรู้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปในวันข้างหน้า หรือเราจะแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการประชุมนั้นยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องการหาผู้ร่วมลงทุนของธุรกิจของคุณอีกด้วย Continue reading จัดการประชุมอย่างไร ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด