การประชุมนวัตกรรมอาคาร 2560 การประชุมครั้งสำคัญ

การประชุมหรือสัมมนาเฉพาะด้านนั้น ถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาชีพนั้นให้ก้าวหน้ามากขึ้น เพราะการประชุมเหล่านี้จะเป็นการระดมสมองผู้มีความรู้ทางด้านนั้นมาร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดหรือแชร์ความรู้ความคิด ที่แต่ละคนได้เจอหรือตกผลึกมาในรอบปี หากเราเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่อง Continue reading การประชุมนวัตกรรมอาคาร 2560 การประชุมครั้งสำคัญ