Agriculture-Conference-pic

คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19

งานประชุมวิชาการถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่หน่วยงานทางวิชาการอย่างมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะนั่นเป็นการบริการสังคมอย่างแท้จริงอย่างหนึ่ง สาขาการประชุมวิชาการไม่ควรพลาดเลยก็คือ ประชุมวิชาการทางด้านเกษตรเพราะเกษตรนับว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเรา Continue reading คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้จัดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19

Goat-Conference

การประชุมวิชาการและนิทรรศการแพะ ในปี 2561

การประชุมทางวิชาการทางด้านเกษตรกรรม เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกษตรกรบ้านเราไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไรนัก อาจจะเพราะว่าไกลเกินไป หรือไม่มีเวลาเดินทางไปชม ซึ่งจริงๆ แล้วงานนิทรรศการแบบนี้จะมีการนำเสนอแนวคิด นวัตกรรม หรือ ผลการจัดการด้านเกษตรกรมากมาย อย่างเช่น การประชุมวิชาการและนิทรรศการแพะ 2561 Continue reading การประชุมวิชาการและนิทรรศการแพะ ในปี 2561

National-Demographic

วาระการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

หัวข้อในการประชุมวิชาการถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะหัวข้อนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง รวมถึงมีผลต่อภาพรวมของศาสตร์นั้น หรือ สภาพสังคมในขณะนั้นด้วย บางหัวข้ออาจจะไม่เคยได้ยินแต่บอกเลยว่าสำคัญมาก Continue reading วาระการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561